PRIVACYVERKLARING

Friend2Help

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Friend2Help, verder te noemen F2H, kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van F2H of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan F2H heeft verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. F2H kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Uw geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat
 • Financiële en administratieve gegevens (voor zover benodigd in het kader van onze facturering)
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor de inzet van onze medewerkers1 en de uitvoering van onze dienstverlening.

Friend2Help kan de volgende bijzondere persoonsgegevens van u verwerken:

 • Zorginhoudelijke gegevens als deze relevant zijn voor een optimale en veilige uitvoering van onze dienstverlening.
 • Uw Burgerservicenummer, BSN (uitsluitend indien u voor de betaling van onze diensten gebruik maakt van een persoonsgebonden budget, PGB).

Waarom F2H gegevens nodig heeft

 • F2H verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 • F2H gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Met onze medewerkers1 delen wij uw gegevens als deze voor hen nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u.
 • Voor verzending, analyse en optimalisatie van onze (digitale) uitingen waaronder de nieuwsbrief, e-mailcampagnes, flyeracties en aanbiedingen van diensten.

Hoe lang Friend2Help gegevens bewaart

F2H bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden door F2H niet langer bewaard en gebruikt dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld, tenzij we ze langer moeten bewaren om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen. Uw gegevens kunnen binnen dit kader ook worden bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

F2H verkoopt geen persoonsgegevens en verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee waarborgt F2H dat deze bedrijven op vergelijkbare wijze als F2H met uw gegevens omgaan met betrekking tot beveiliging en vertrouwelijkheid. F2H blijft verantwoordelijk voor voornoemde verwerkingen.
F2H heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met de leverancier van het door F2H gebruikte boekhoudprogramma en met het door F2H gebruikte accountantskantoor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

F2H gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Nieuwsbrief

Indien u onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangt met nieuws over mantelzorg en relevante informatie over ouder worden en deze niet meer wilt ontvangen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook is het mogelijk om onder elke e-mail van F2H voor ‘Afmelden’ te kiezen. U ontvangt dan niet langer e-mail van ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

F2H neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@friend2help.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@friend2help.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. F2H zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

F2H behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wijzigingen in het privacy beleid worden aan gebruikers op de website en per e-mail gecommuniceerd.

 • Alle wijzigingen in het Privacy beleid worden van kracht op het moment dat ze op de Website worden geplaatst, tenzij anders vermeld.
 • Na de publicatie van informatie over wijzigingen in het Privacy beleid op de hoofdpagina van de Website moeten wijzigingen door gebruiker onmiddellijk gelezen worden, omdat de aankondiging een onvoorwaardelijke acceptatie van het nieuwe Privacy beleid door de gebruiker inhoud.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als F2H bovengenoemde niet naleeft. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.
1 Met medewerkers wordt in dit kader ook bedoeld eventueel door ons via een payrollovereenkomst ingehuurd personeel en/of eventueel door ons ingehuurde zelfstandigen zonder personeel.